hľadať
Inštitúcie

Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov

dátum pridania: 20.08.09-10:48

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk/www.upsvar.sk/www.upsvrnr.sk

Profesionálne rodičovstvo je forma starostlivosti, pri ktorej sa človek stáva zamestnancom detského domova a poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou výchovou vo svojom vlastnom rodinnom prostredí a to 24 hodín denne. Profesionálny rodič podpíše pracovnú zmluvu s detským domovom a stáva sa jeho zamestnancom, pričom jeho pracovnou náplňou je výchova dieťaťa. Príprava na profesionálne rodičovstvo sa vykonáva v rozsahu 40 hod. ak profesionálny rodič spĺňa predpoklady: VŠ pedagogického zamerania alebo v rozsahu 60 hod. ak profesionálny rodič spĺňa predpoklady: stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, alebo iné vysokoškolské vzdelanie než pedagogického zamerania. Prebieha individuálnou alebo skupinovou formou, formou metodických konzultácií a supervízie.
Záujemca musí mať čistý výpis z registra trestov. Manželia, ktorí sa rozhodnú pre profesionálne rodičovstvo sa môžu starať najviac o šesť detí. V prípade, ak je len jeden profesionálny rodič dočasný domov môže poskytnúť najviac trom deťom.
Detský domov poskytuje na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine:

  • sumu podľa veku dieťaťa najviac vo výške trojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa
  • základné vybavenie
  • uhrádza zvyšné náklady spojené so zdravotným stavom, vekom, špeciálnymi potrebami, športovou činnosťou dieťaťa alebo mladého dospelého.

Výhody profesionálnej náhradnej starostlivosti:

  • Profesionálna rodina lepšie zohľadní napĺňanie potrieb dieťaťa.
  • Prechod detí zo samostatnej skupiny detského domova do profesionálnej rodiny je časovo menej náročný, pretože je realizovateľný bez súdneho rozhodnutia a bez súhlasu biologických rodičov.
  • V profesionálnej rodine sa dá kvalitne a efektívne pracovať s biologickou rodinou.
  • Profesionálna náhradná výchova kvalitou a hodnotou zodpovedá pestúnskej starostlivosti alebo inej forme náhradnej rodinnej starostlivosti.
  • Dieťa má možnosť vyrastať v prirodzenom, aj keď náhradnom rodinnom prostredí, a nemusí byť umiestnené v zariadení
  • Informácie môžete získať na internetovej stránke úradu www.upsvrnr.sk alebo osobne na :

ÚPSVaR Nitra
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Štefánikova tr. 88
949 01 Nitra

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok

Chcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!