Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov

dátum: 07.05.21-11:58

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk/www.upsvar.sk/www.upsvrnr.sk

Profesionálne rodičovstvo je forma starostlivosti, pri ktorej sa človek stáva zamestnancom detského domova a poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou výchovou vo svojom vlastnom rodinnom prostredí a to 24 hodín denne. Profesionálny rodič podpíše pracovnú zmluvu s detským domovom a stáva sa jeho zamestnancom, pričom jeho pracovnou náplňou je výchova dieťaťa. Príprava na profesionálne rodičovstvo sa vykonáva v rozsahu 40 hod. ak profesionálny rodič spĺňa predpoklady: VŠ pedagogického zamerania alebo v rozsahu 60 hod. ak profesionálny rodič spĺňa predpoklady: stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, alebo iné vysokoškolské vzdelanie než pedagogického zamerania. Prebieha individuálnou alebo skupinovou formou, formou metodických konzultácií a supervízie.
Záujemca musí mať čistý výpis z registra trestov. Manželia, ktorí sa rozhodnú pre profesionálne rodičovstvo sa môžu starať najviac o šesť detí. V prípade, ak je len jeden profesionálny rodič dočasný domov môže poskytnúť najviac trom deťom.
Detský domov poskytuje na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine:

Výhody profesionálnej náhradnej starostlivosti:

ÚPSVaR Nitra
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Štefánikova tr. 88
949 01 Nitra