hľadať
Inštitúcie

Nové programové obdobie 2007-2013

dátum pridania: 30.09.10-11:11

V zmysle Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra v novom programovom období 2007-2013 národné projekty. Cieľom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je ,, Rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a budovanie kapacít “.

Pomoc prostredníctvom národných projektov je určená pre uchádzačov o zamestnanie, znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, občanom zdravotne postihnutým, zamestnancom, právnickým a fyzickým osobám a obciam. 
  
Národné projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
           www.esf.gov.sk/www.fsr.gov.sk/www.upsvar.sk/www.upsvrnr.sk

Národný projekt I-2
Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie   

Cieľom národného projektu je podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou poskytovania príspevkov na:

vytváranie nových pracovných miest
podporu udržania pracovných miest
zvyšovanie zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie so zameraním najmä na
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
dochádzku za prácou
presťahovanie za prácou
dopravu do zamestnania

Cieľová skupina:
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
Uchádzači o zamestnanie
Zamestnanci

Národný projekt  I-2/A
Podpora zamestnanosti v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to najmä podporou vytvárania nových pracovných miest, prostredníctvom §§ 50e, 50f, 50g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina:
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
Uchádzači o zamestnanie
Zamestnávatelia

Aktivita v rámci projektu: 
Poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa §§ 50e, 50f, 50g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).
Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (§ 50e zákona o službách zamestnanosti)
Príspevok ku mzde zamestnanca (§ 50f zákona o službách zamestnanosti)
Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (§ 50g zákona o službách zamestnanosti)


Národný projekt  I – 2/C
Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti

 Cieľ projektu:
Cieľom projektu je podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa §8 odst.1 písm. a) až e),h),i) alebo k) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), prostredníctvom poskytovania príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i (ďalej len „príspevok“) zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľom podľa § 50i, ods.2, ktorí príjmu do pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najmenej na dobu deväť mesiacov, v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času .
Cieľová skupina:
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8, ods. 1písm. a) až e), h) i) alebo k)  zákona o službách zamestnanosti
Definovaní zamestnávatelia podľa § 50i ods.2 )  zákona o službách zamestnanosti
Aktivita v rámci projektu: 
Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa § 50i zákona o službách zamestnanosti.

Národný projekt  II – 2
Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím

Občania so zdravotným postihnutím tvoria špecifickú skupinu obyvateľstva, ktorá potrebuje určitú pomoc pre zabezpečenie plnej účasti na živote spoločnosti. Znevýhodnenie vyplývajúce zo  zdravotného postihnutia, zabraňuje človeku prístup k celému radu príležitostí alebo služieb prístupných pre ostatných spoluobčanov.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka pomoc prostredníctvom národného projektu, ktorého cieľom je :

 Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania príspevkov na:

vytvorenie  pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách – poskytnutím príspevkov podľa § 56 zákona o službách zamestnanosti,
udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona o službách zamestnanosti,
začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím – poskytnutím príspevkov podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti,
pracovného asistenta pre občana so zdravotným postihnutím – poskytnutím príspevkov podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti,
udržanie pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách pre občanov so zdravotným postihnutím – poskytnutím príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti.

Cieľová skupina:
Občania so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie
Občania so zdravotným postihnutím, pracujúci  v CHD/CHP
Občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú v evidencii UoZ (nezamestnaní alebo zamestnaní mimo CHD/CHP)


Národný projekt  V-2
Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 

Dlhodobá nezamestnanosť  sa stáva zložitým sociálnym a ekonomickým  problémom. Čím dlhšie sú ľudia nezamestnaní, tým majú menšiu šancu na opätovné zaradenie sa do pracovného procesu. Prostredníctvom aktivačnej činnosti majú uchádzači o zamestnanie aktivizovať vlastné sily, obnovovať praktické skúsenosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce.

Cieľ projektu:
1. Aktivácia uchádzačov o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce.
2. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorý sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi vykonávaním menších obecných služieb pre obec.

Cieľová skupina:
Uchádzači o zamestnanie
Právnické a fyzické osoby,
Dlhodobo nezamestnaní, 
Obce

Národný projekt VII-2
Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

Cieľ projektu:

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti modernizáciou tradičných a podporou nových nástrojov a metód sprostredkovania zamestnania, informačno-poradenských služieb (IPS), odborných poradenských služieb (OPS) a podpora 3-zónového systému služieb zamestnanosti (SSZ)

Špecifické ciele :
1.Podporovanie sprostredkovania zamestnania, informačno-poradenských a odborných poradenských služieb s dôrazom na uplatniteľnosť v podmienkach 3-zónového systému služieb zamestnanosti
2.Podporovanie sprostredkovania zamestnania a aktivovanie klientov úradov práce s dôrazom na ich umiestnenie na trhu práce so sekundárnym cieľom obnovenia a udržania ich pracovných návykov
3.Zvýšenie informovanosti klientov úradov práce, ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzačov o zamestnanie pri hľadaní zamestnania. Poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich s voľbou povolania, výberom zamestnania vrátane zmeny zamestnania, výberom zamestnanca a adaptáciou zamestnanca v novom prostredí.
4.Podporovanie rôznych  stratégií informovanosti  o aktívnych opatreniach na trhu práce a o voľných pracovných miestach
5.Masmediálna informovanosť širokej verejnosti o voľných pracovných miestach,  o poskytovaných službách zamestnanosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
6.Podporovanie a rozširovanie neštátnych služieb zamestnanosti  najmä do regiónov postihnutých dlhodobou nezamestnanosťou prostredníctvom agentúr podporovaného zamestnávania
7.Štandardizácia všetkých úradov práce za účelom jednoduchej orientácie klientov     pri poskytovaní služieb zamestnanosti

Cieľové skupiny projektu:
Uchádzači o zamestnanie
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
Záujemcovia o zamestnanie
Študenti  a absolventi stredných a vysokých škôl
Zamestnávatelia
Štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti
Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti
Zamestnanci verejných služieb zamestnanosti


Národný projekt  XXIV-2

Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov

Cieľ  projektu :
      Rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej   
     starostlivosti

Špecifické ciele (výsledky projektu):
1.Zvýšenie informovanosti verejnosti o profesionálnom rodičovstve a zvýšenie záujmu o zamestnanie profesionálnych rodičov
2.Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
3.Skvalitnenie  výkonu  a zvýšenie udržateľnosti profesionálneho rodičovstva
4.   Zvýšenie počtu profesionálnych rodičov
 

Cieľová skupina:
Fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať profesionálne rodičovstvo (t.j. osoba stanovená zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (t.j. zamestnanci  oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zamestnanci referátu poradensko-psychologických služieb)
Štatutárni zástupcovia detského domova menovaní zriaďovateľmi detských domovov a zamestnanci detského domova t.j. riaditelia, psychológovia a sociálni pracovníci


Národný projekt  XXV-2
Príspevok na službu starostlivosti o dieťa

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je podpora zosúladenia rodinného, osobného a pracovného života pre poberateľa príspevku na starostlivosť o dieťa, zvýšením a udržaním zamestnanosti, resp. uľahčením návratu do zamestnania rodičov starajúcich sa o maloleté deti.

Špecifické ciele :
Podporiť rodičov formou príspevku pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa, pri návrate do zamestnania, pri vzdelávacích aktivitách na strednej alebo na vysokej škole

Eliminovanie prekážok zastúpenia rodičov s rodičovskými povinnosťami na trhu práce

Cieľová skupina:
Zamestnanci s rodinnými povinnosťami
                                            ,, Priestor na Vašu príležitosť “


Viac informácií môžete získať na :
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova trieda 88
949 01 Nitra
 poslať článok mailom  vytlačiť článok

Chcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!